MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI

zdis_logo

 

 

Naziv storitve:

  • predavanja, tečaji, delavnice z delovne invalide ter tudi delodajalce.

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji

Naslov:  Parmova ulica 7, 1270 Litija

Spletno mesto NVOwww.mdi-litija-smartno.net

Telefon NVO: 01 8981 284

GSM: 031 676 768

E-pošta: drustvo.inv.litija@siol.net

Kratek opis vaše NVO

Naše osnovno poslanstvo je pomoč invalidom na vseh ravneh življenja, kar ostaja glavni temelj društva. V društvu že preko 9 let izvajamo pet posebnih socialnih programov. In sicer: 1. Skrb za invalide: v okviru katerega nudimo pomoč posameznim in osamelim invalidom z oskrbo osnovnih življenjskih potrebščin na dom. Po potrebi organiziramo tudi prevoz do zdravstvenega doma. Redno obiskujemo tudi težke in socialno ogrožene invalidov doma, v zavodih in bolnišnicah. Vsako leto organiziramo srečanja za težke in socialno ogrožene invalide, družabna srečanja težkih invalidov v domu starejših občanov Tisje, ter posameznike obiščemo tudi na domu v času novoletnih praznikov, kjer jih obdarimo z manjšo pozornostjo. Še posebej posebno pozornost posvečamo članom tudi ob njihovem osebnem prazniku. Po potrebi nudimo tudi svetovanje delovnim invalidom in jih obveščamo o dejavnostih društva. 2. Prva osebna socialna pomoč ter informiranje: katere je namen nuditi točno in pravočasno pomoč ter informacije o pravicah na več področjih – predvsem na področju zaposlovanja, kjer zaposlenim ali brezposelnim invalidom svetujemo glede zaposlitvenih možnosti. Pomagamo pri njihovem izobraževanju ter soustvarjamo pogoje za uresničevanje pravic iz področja delovnih razmerij. Nudimo psihološko pomoč ob različnih duševnih stiskah, obiske v družini, ki jo je doletela bolezen ali nesreča in so potrebni laične psihične pomoči. Kot del tega programa je tudi Aktiv delovnih invalidov, v okviru katerega deluje pravno-informativna pisarna. Vodi jo strokovna sodelovka, ki skrbi za informiranje ter psihosocialno pomoč delovnim invalidom. Predvsem pa z dejavnostmi omogočamo, da invalidi lažje premagujejo ovire pri integraciji v življenju in delu v svojem okolju.3. Ohranjanje zdravja: v okviru tega programa omogočamo članom društva večdnevno zdraviliško zdravljenje, pomoč pri financiranju zdraviliškega zdravljenja oz. rehabilitacije (z namestitvijo v objektih ZDIS-a in v zdraviliščih po Sloveniji). Redno mesečno organiziramo tudi kopanje v Zdravilišču Laško ter Rimske Terme. Poleg tega spremljamo in izvajamo pomoč potrebnim po operacijah ali nastanku invalidnosti. V sodelovanju z društvom Diabetikov vsak mesec organiziramo merjenje krvnega tlaka in sladkorja.4. Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti skozi rekreacijo in šport: enkrat tedensko organiziramo: pohode v naravo v okolici Litije, plavanje z vodeno telovadbo v vodi, ki jo vodi terapevt, organiziramo razne rekreativne dejavnosti v športnih panogah: balinanje, kegljanje, pikado, šah, ribolov, namizni tenis. Ob organizirani telesni aktivnosti v naravi, tako skrbimo za duševno počutje invalidov. V okviru teh dejavnosti je naš namen izboljšati zdravstveno in duševno počutje invalidov in doseči, da se z vključevanjem v družbo počutijo popolnoma enakovredni ostalim. Poleg tega mnogi naši športniki dosegajo tudi pomembne uspehe na območnih in državnih prvenstvih, katerih se redno udeležujejo.

5. Integracija skozi ustvarjalnost in kulturo: da bi se tudi invalidi izobraževali in kulturno obogatili, organiziramo ustvarjalne delavnice, kjer z ročnim delom ustvarjamo tudi vrhunske ter unikatne izdelke. Kot vsakoletna tradicija se ohranja izdelovanje novoletnih voščilnic in daril za naše člane. Za ohranjanje stika s kulturno dediščino domačega okolja in ostalih krajev Slovenije in izven nje, se udeležujemo razstav, delavnic umetniškega in praktičnega ustvarjanja in drugih kulturno-umetniških prireditev, gledališč ipd. Poleg tega organiziramo tudi izobraževanja na podlagi predavanj s področja družbenega življenja in zdravstva.

Naša največja želja je izgradnja novega Doma invalidov, za katerega že potekajo faze gradnje. Ob vsem tem pa še naprej strmimo k viziji, da bi izboljšali kakovost življenja delovnim invalidom. V okviru programov in posameznih dejavnosti želimo še naprej ustvarjati pogoje za razvoj in izboljšanje kvalitete življenja vsem posameznikom, ki zaradi različnih ovir sicer ne bi mogli uspešno zadovoljiti vseh svojih vsakodnevnih potreb. Pri tem pa ohranjati okolje, v katerem bo drugačnost ne glede na telesne, senzorne ali intelektualne sposobnosti sprejeta brez predsodkov in diskriminacije. Strmimo k temu, da bi: izboljšali ter lažje povezovali, delo, organiziranje, informiranje delovnih invalidov in organov društva. Pri tem pa omogočili lažje vključevanje delovnih invalidov v delo društva ter uresničevali cilje društva v bivalnem in delovnem okolju invalidov – po načelu demokratičnosti in prostovoljnosti.

Reference vaše organizacije 

Izvajanje dejavnosti ter programov uresničujemo s pomočjo strokovnih delavcev Zveze delovnih invalidov Slovenije, zunanjih sodelavcev, strokovnjakov na področju invalidskega varstva, inšpektorice za delo in ostalih institucij na posameznih področih. Pri tem se povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Zdravstvenim domom, Centrom za socialno delo, Rdečim križem, Pravno informacijskim centrom, Zavodom za zaposlovanje, z društvi invalidov vseh zasavskih občin ter ostalih po Sloveniji, Društvo upokojencev Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji, …..itd.) ter prostovoljci, ki nam pomagajo pri uresničitvi zastavljenih ciljev. Z njimi že vrsto let ohranjamo in izboljšujemo naše obstoječe programe.Da bi našim članom ponudili dodatne in kvalitetnejše programe, vzporedno izhajajoč iz želja in potreb naših članov, smo se leta 2010 odločili za izvajanje (»pilotskega«) projekta »Z edukacijo za ohranjanje socialne vključenosti invalidov v življenje«, za katerega smo kandidirali preko razpisa ZRSZ v okviru Evropskega socialnega sklada. V ta namen smo pridobili tudi strokovno sodelavko – koordinatorko, ki je vodila omenjeni projekt.Namen projekta je bilo izobraževanje, nudenje pravno-informacijske ter psihosocialne pomoči delavcem invalidom, oziroma: – spodbujanje invalidov, da sami aktivno spoznavajo, krepijo in ohranjajo svoje sposobnosti (krepitev samozaupanja in osebne moči), – pomoč pri obvladovanju invalidnosti (na področju zdravja in zaposlitve), – pomoč pri uveljavljanju pravic na področju zaposlovanja in socialnih transferjev (z oporo in pomoč ob izgubi zaposlitve, spodbujati in opogumiti invalide pri iskanju in uveljavljanju svojih pravic)

– svetovanje ter socialno-psihološko pomoč ob različnih osebnih stiskah,

– načrtovanje delovnega razvoja in življenja,

– iskanje podpore invalidu v družini, društvu, delodajalcu ter

– povečati vpliv na celotno družbo in spremeniti odnos do invalidov.

Tako so se v 18 mesecih zvrstile tri skupine udeležencev (delovnih invalidov). Uresničevanje osebnega načrta razvoja invalidov je potekalo v okviru aktivnosti oz. organiziranih dejavnosti:

– predavanj oz.usposabljanj (uresničevanje pravic iz področja delovnih razmerij, zaposlitvena in poklicna rehabilitacija ipd.),

– ustvarjalnih in motivacijskih delavnic (“Stres – sprejamnje invalidnosti”, novoletna delavnica ipd.)

– v obliki tečajev ( tematska izobraževanja: računalniški, in jezikovni tečaj),

– strokovnih ekskurzij (ogled invalidskega podjetja),

– kulturnih in družabnih prireditev,

– z vodenjem dnevnikov o izobraževanju in konzultacijami o napredku izobraževanja

– spremljanjem uresničevanja osebnega načrta invalida.

Poleg skupinskega izobraževanja, smo posebno pozornost namenili tudi individualni psihosocialni pomoči. Ta oblika se je pri nas izkazala za zelo uspešno in predvsem nujno obliko dela. Kajti ugotovili smo, da večina še aktivnih članov (t.i. delovnih invalidov) potrebuje le občasno pomoč ali informacije oz. kadar se pojavi nenadna stiska ali pride do izrednih razmer (v družini ali na delovnem mestu). Kot zaključek projekta smo organizirali posvet “Aktivni delovni invalidi”, katerega namen je bil skozi prispevke predstavnikov delodajalcev, delovnih invalidov, institucij in strokovnjakov osvetliti problematiko zaposlovanja invalidov.

S predstavitvijo zakonodaje, obsegom pravic delavcev, predstavitvijo aktiva delovnih invalidov… in primerov dobrih praks smo prispevali k novim in boljšim možnostim za izboljšanje ter ohranjanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivejših skupin (invalidov) na trgu dela. Kljub zaključku projekta, pa nadaljujemo z posameznimi aktivnostmi, ki bodo ndgradnja naših že obstoječih programov oz. izvedenega projekta.

Naziv storitve 

Predavanja, tečaji, delavnice ipd.*

Kratek opis storitve 

Organizacija predavanj, tečajev ali delavnic za delovne invalide* (ter tudi delodajalce). Predavanja, tečaji oz. delavnice so namenjene predvsem informiranju, osveščanju ter vseživljenjskem izobraževanju (delovnih) invalidov na področju: zaposlovanja, socialno- varstvenih storitev, ohranjanju zdravega načina življenja, medgeneracijskega povezovanja, socialne vključenosti v življenje, aktivnemu preživljanju prostega časa ipd. Hkrati pa so namenjene tudi njihovim svojcem, zunanjim obiskovalcem (delodajalcem, prebivalcem lokalnih skupnosti …).

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Informacije ter pomoč (pri reševanju težav) na področju zaposlovanja invalidov:  informiranje, pomoč in svetovanje, iskanje rešitev pri uveljavljanju pravic ter pomoč in reševanje socialnih stisk invalidov itd.

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

Cena po dogovoru, glede na vrsto storitve

Termini izvedbe storitev 

Storitve so na voljo vse leto (po vnaprejšnjem dogovoru)

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – BOGOMIR VIDIC ali CIRAR TINATelefon – 01 8981 284GSM – 031 676 768e-pošta – drustvo.inv.litija@siol.net, pomoc.inv.litija@gmail.com

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev

Osrednjeslovenska, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska