Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper

drustvo_svit_logo

 

Naziv storitve:

  • krepi za zaščito delavcev pred nepričakovanim vbodom z odvrženo iglo,
  • uporaba drog na delovnem mestu,
  • zaposlovanje odvisnih od drog.

Kazalo

Kontaktni podatki  NVO

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper

Naslov:  Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper

Spletno mesto NVOwww.svit-kp.org

Telefon NVO: 05 6260011

E-pošta: drustvo_svit@t-2.net


Kratek opis NVO 

Društvo SVIT Koper je prostovoljno, samostojno nevladno združenje z nepridobitnimi cilji in združuje strokovnjake, uporabnike prepovedanih drog in druge posameznike, ki se ukvarjajo s problematiko obravnave prepovedanih drog, AIDSa in drugih, ki delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva, pravosodja ter vzgoje in izobraževanja. Namen društva je reševanje težav in socialnih stisk ljudi s težavo, povezano z odvisnostjo od prepovedanih drog in jih vzpodbujati k večji socialni vključenosti ter spodbujanje povezovanja strokovnjakov (področje sociale in zdravstva), uporabnikov drog, njihovih svojcev, predstavnikov lokalne skupnosti in prostovoljcev, s ciljem razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb uporabnikov drog in njihovih svojcev v državnih, lokalnih in civilnih organizacijah. Dejavnosti so namenjene aktivnim uporabnikom prepovedanih drog, ki še niso v stiku z institucijami na področju drog, osebam, ki z drogami eksperimentirajo, uporabnikom, ki so vključeni v substitucijske programe, osebam, ki so vključene oziroma se želijo vključiti v druge programe pomoči, svojcem uporabnikov ter laični in strokovni javnosti. Naši cilji so: vzpodbujanje k večji socialni vključenosti, k večji aktivnosti v smislu samopomoči, samoorganiziranosti, izražanja svojih stališč in potreb, zmanjševanje zdravstvenih in socialnih posledic, ki so povezane z uživanjem drog, raziskovanje problematike odvisnosti od prepovedanih drog, ugotavljanje dejanskih potreb ciljne populacije, realno informiranje in ozaveščanje uporabnikov in ostale laične in strokovne javnosti, podpora in pomoč tistim uporabnikom, ki želijo abstinirati v svojem okolju oz. se želijo vključiti v programe zdravljenja, razvijanje sodelovanja med organizacijami, ki se srečujejo z uporabniki drog z namenom uvajanja novih standardov in pristopov, ki sledijo trenutnim potrebam, preprečevanje socialne izključenosti in stigmatizacije družin ter posledično njihovih otrok. Delo temelji na teoriji zmanjševanja škode, ker verjamemo, da ima oseba z manjšimi zdravstvenimi in socialnimi posledicami uživanja drog boljše možnosti za popolno vključevanje v družbo, kjer bo živela in delovala kot enakopraven član.Dejavnosti: dnevni center, terensko delo, svetovanje in informiranje v zvezi s problematiko drog in aidsa, pomoč pri vstopu v terapevtske skupnosti in druge programe obravnave, delo s svojci, druge dejavnosti za predstavitve društva, programa in dejavnosti, sodelovanje in povezovanje z ostalimi NVO, lokalnimi skupnostmi, organizacijami ter mediji.

 

Reference društva
– Sodelovanje v Mednarodnem poskusnem projektu Evropske unije: Umbrella, od 1997 do 1999, projekt EU je potekal v več evropskih državah na obmejnih področjih – Aktivna udeležba v Lokalni akcijski skupini MO Koper – delavnice, predavanja, ozaveščanje širše javnosti – Vzpostavljeno aktivno sodelovanje s Terapevtsko skupnostjo Lautari, Italija, 2000

– pozitivno mnenje Socialne zbornice R Slovenije pri vzpostavitvi rednega sofinanciranja programa društva pri MDDSZ in lokalnih skupnostih

– sodelovanje z ZZV Koper in MZ kot sofinancerji za razdeljevanje sterilnega materiala za varno injiciranje

– Mednarodni projekt z naslovom »Krepitev programov zmanjševanja povpraševanja po drogah v RS«, ki ga izvajajo pod okriljem Urada za droge in Inštitutom TRIMBOS iz Nizozemske, 2005

– sodelovanje v natečaju »DOBRA DRUŽBA

– Primeri dobre prakse nevladnih organizacij«, promocija terenskega dela na področju celotne Slovenije, 2005

– izvajanje projekta »Pravi odpadki v prave smeti«, za ureditev problematike nemarno odvrženih uporabljenih inzulinskih brizg (za zaposlene v komunali, šolah in drugih organizacijah in v nadaljevanju v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in mediji organizacija delavnico »Kako ravnati z nemarno odvrženo inzulinsko brizgo?« (širši javnosti predstavili projekt in jim podali osnovna navodila, kako pravilno ravnati, če najdemo rabljeno iglo),

– organizacija delovnega srečanja » Matere-aktivne uporabnice nedovoljenih drog«,

– prejeli Priznanje za delo na področju preprečevanja in/ali zdravljenja zasvojenosti zaradi drog (društvu podelil ZZV Ravne na

Koroškem, 2006)

– prejeli Priznanje Mestne občine Koper ob 15 obletnici delovanja društva, 30. 11. 2007

– aktivna sodelovanja na mednarodnih konferencah

– aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi Zavetišča za brezdomne v Kopru

– Predstavitve terenskega dela in dela z uporabniki prepovedanih drog tujim in domačim študentom ter tujim in domačim NVO in ostalim organizacijam (kot primer dobre prakse)

– Sodelovanje pri predstavitvi prostovoljnega dela,

– Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditve »Varno je seksi – prenašaj sporočilo, ne virusa!« – …..

Kratek opis storitve 

  1. organiziranje pradavanj na temo nevarnosti pri rokovanju z materialom za injiciranje, kjer delavce poučimo o načinu možnega prenosa bolezni in praktičnih nasvetih pri rokovanju z odvrženim materialom;
  2. na delovnem mestu je nezaželjena uporaba snovi (zdravil, mamil, alkohola…), ki vplivajo na zmanjšano sposobnost opravljanja dela -> prepoznavanje in ukrepanje;
  3. Kriteriji ocenjevanja primernosti kandidata bi morali biti osredotočeni na delovno uspešnost in zmožnosti prevzemanja odgovornosti (pomembno je sporočilo zagovarjanja odgovornega jemanja drog ter vključevanja uporabnikov drog, ki si prizadevajo prilagoditi svoj življenjski stil zahtevam delovnega mesta)

Ostale koristne informacije (dejavnosti, termini, cene, itd.)

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

boljše razumevanje problematike odvisnosti od drog in pravilno odzivanje v primeru uporabedrug pri zaposlenih…

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

po dogovoru

Termini izvedbe storitev 

po dogovoru

Storitev lahko nudimo:

nacionalno