Center za zdravje in razvoj Murska Sobota/Centre for Health and Development Murska Sobota

czr_Logotip

 

 

Naziv storitve:

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Centre for Health and Development Murska Sobota

Naslov:  ulica Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

Spletno mesto NVOwww.czr.si

Telefon NVO: +386 2 530 21 13

GSM: 041 722 788

E-pošta: mojca@czr.si; czr@czr.si

Kratek opis NVO 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je bil ustanovljen leta 2005 s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota in s podporo Vlade Republike Slovenije z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Pomurja in širše. Leta 2009 je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota postal kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za izgradnjo kapacitete na področju medsektorskega vlaganja za zdravje, z namenom prenosa dobrih praks in izgradnje kapacitete v državah članicah zdravstvene mreže v jugovzhodni Evropi na področju socialnih determinant in zmanjševanja neenakosti v zdravju ter medsektorskega vlaganja za zdravje. V skladu s svojim poslanstvom in vizijo ustvarjanja pogojev za višjo kakovost življenja vseh prebivalcev Pomurja in širše je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v preteklih letih zgradil mrežo za izgradnjo kapacitete za zmanjšanje neenakosti v zdravju v Pomurju in širše. Sodeluje pri številnih projektih in programih, se povezuje s številnimi partnerskimi organizacijami v Pomurju, v Sloveniji in po Evropi. . Glavna področja delovanja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota so: socialne determinante zdravja, zdrava prehrana, promocija zdravega življenjskega sloga, promocija gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa, promocija turističnih produktov v zavarovanih območjih narave, razvoj novih produktov na različnih strokovnih področjih, razvoj kratkih lokalnih verig, projektni management, medsektorsko povezovanje in mreženje, marketing in podpora verižnemu marketingu, komunikacijski management in odnosi z javnostmi. V okviru Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota deluje Center za nordijsko hojo Pomurja, katerega namen je povezati inštruktorje in vodnike nordijske hoje v regiji v mrežo, ki zagotavlja kontinuiran razvoj nordijske hoje v Pomurju. Center za nordijsko hojo Pomurja izvaja tečaje nordijske hoje za skupine in posameznike. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota pa povezuje tudi druge strokovnjake z različnih področij, od medicine, športa, gibanja do turizma.

Reference organizacije 

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je v lokalnem okolju, kot tudi širše v Evropi poznan po prizadevanjih za vključitev tem javnega zdravja v regionalni razvoj. Pokriva strokovna področja promocije gibanja in zdrave prehrane, razvoja zdravju prijaznih turističnih in prehranskih izdelkov ter medsektorskega povezovanja na področju vlaganja za zdravje. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota deluje na regionalni ravni, kjer koordinira in izvaja številne projekte, razvija pa tudi strategije in koncepte na področju vlaganja za zdravje in razvoj na nacionalni ravni. Hkrati intenzivno sodeluje na področju socialnih determinant zdravja in same promocije zdravja s Svetovno zdravstveno organizacijo, predvsem z Regionalnim uradom SZO za Evropo, ki ima svoj sedež v Kopenhagnu in z njegovim dislociranim Uradom za vlaganje za zdravje in razvoj s sedežem v Benetkah. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota sodeluje pri izvajanju projektnih aktivnosti s številnimi inštitucijami na regionalem, nacionalem ter mednarodnem nivoju.

Naziv storitve 

Tečaj nordijske hoje

Kratek opis storitve 

Začetni in nadaljevalni tečaj nordijske hoje s poudarkom na pomenu gibanja za zdravje. Predstavitev pozitivnih vplivov na zdravje in praktični prikaz z vadbo osnovnih korakov.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Celosten pristop pri promociji zdravega življenskega sloga za zaposlene zaradi vključevanja drugih pristopov kot so aktivna mobilnost s spodbujanjem kolesarjenja in hoje na poti v in iz službe ter delovnem mestu ter področja zdrave prehrane.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

25 € na osebo (minimalno 8 udeležencev)

Termini izvedbe storitev 

Vse leto , 2x 3 ure

14. Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Metka DomainkoTelefon – 02 530 2113e-pošta – czr@czr.si

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #1 

Pomurska

Naziv storitve 

Peš in s kolesom v in iz službe ter na delovnem mestu ( AKTIVNA MOBILNOST)

Kratek opis storitve 

Motivacija zaposlenih k pogostejši uporabi kolesa in hoje za pot v službo in iz nje, ter na delovnem mestu. Ustvarjanje pogojev za aktivno mobinost skozi ciljno planirane akcije za senzibilizacijo in odpravo ovir v podjetju. Priprava načrta aktivne mobilnosti za podjetje.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Večja ozaveščenost zaposlenih za lastno zdravje in varovanje okolja. Zmanjševanje potreb po novih parkirnih prostorih. Zmanjševanje emisij CO2 in negativnih vplivov na okolje.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino v EUR

glede na velikost podjetja in lego podjetja po dogovoru

Termini izvedbe storitev 

celo leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Metka DomainkoTelefon – 02 530 2113e-pošta – czr@czr.si

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #2 

Pomurska

Naziv storitve 

Kvalitetna prehrana – zadovoljni zaposleni

Kratek opis storitve 

Usposabljanje zaposlenih in organizatorjev prehrane v podjetijih za pripravo zdravega in uravnoteženega obroka.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami

Izboljšanje zdravja in splošnega počutja zaposlenih. Zmanjšanje bolniških izostankov zaposlenih.

Cena (neto) storitve na udeleženca ali skupino  v EUR

Po dogovoru, odvisno od pogojev v podjetju

Termini izvedbe storitev 

celo leto

Kontaktna oseba za storitev:

Ime in priimek – Metka DomainkoTelefon – 02 530 2113e-pošta – czr@czr.si

Storitev lahko nudimo:

v določenih regijah

Regije, kjer lahko nudimo storitev #3 

Pomurska, Podravska