Domači razpisi

ZDRAVJE

 3rd Health Programme: Call for Proposals for Projects 2015

Ponovno vas obveščamo, da je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev finančnega prispevka za določene ukrepe v obliki nepovratnih sredstev za projekte za leto 2015.

Več

 

Sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje 

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2015.

Več

 

Sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Tolmin

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalcev letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2015.

Več

 

 Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cankova 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa Občine Cankova za leto 2015.

Več

 

SOCIALA

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2015 in 2016

Ponovno vas obveščamo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo razpis za sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020.

Več

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Datum objave: 20.02.2015

Zavod RS za zaposlovanje je 17. februarja objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«.

V okviru programa lahko delodajalci na konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča najdlje do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij lahko najdete na spletni strani ZRZS.

 

Javno povabilo: »Iz faksa takoj praksa / Spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto«

Datum objave: 02.02.2015

Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015 oz. do zaprtja javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev.

avod za zaposlovanje je 30. 1. 2015 objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v  okviru programa “Iz faksa takoj praksa”, ki omogoča spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo.

Več informacij na spletni strani ZRZS.

 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo delovnega preizkusa za mlade

Datum objave: 26.01.2015

Ponudbo lahko oddate vsak dan, od objave na spletni strani do porabe sredstev, vendar najdlje do 10. 9. 2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo delovnega preizkusa za mlade za leto 2015. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad, na osnovi katerih lahko pride do dopolnitve zaposlitvenega načrta, dodatnega izobraževanja ali zaposlitve. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo. Ukrep je namenjen vsem brezposelnim mladim, starim do 29 let.

Več o povabilu na spletni strani ZRSZ.

 

 OKOLJE

Najboljša tematska pot v letu 2015

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna objavljajo razpis za najboljšo tematsko pot v letu 2015.

Pobudo za prijavo lahko podajo krajani in organizacije do 10. julija 2015.

Več informacij na POVEZAVI.

 

LIFE: EU operating grants to environmental and/or climate non-governmental organisations (NGOs)

V okviru programa LIFE je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju delovanja evropskih nevladnih organizacij, ki prispevajo k razvoju in implementaciji okoljskih in/ali klimatskih politik in zakonodaje Skupnosti.

Več

 

Javno naročilo: Posodobljen popis in ocena političnih instrumentov za varstvo tal 

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo za izdelavo posodobljene in podrobne slike politik in ukrepov na ravni EU, držav članic in regionalni ravni, ki prispevajo k varstvu tal.

Več

 

Javno naročilo: Študija o oceni učinka za novo direktivo, ki vključuje uporabo obnovljivih virov energije 

Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko je objavil javno naročilo »študija o oceni učinka za novo direktivo, ki vključuje uporabo obnovljivih virov energije in zagotavlja, da EU doseže svoj cilj glede obnovljivih virov energije do leta 2030«.

Več

 

Javno naročilo: Podpora investicij v obnovljivo električno energijo 

Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko je objavil javno naročilo »podpora investicij v obnovljivo električno energijo v okviru temeljite integracije trga obnovljivih virov električne energije po 2020: študija o možnostih na ravni EU, regije in države«.

Več

 

Javno naročilo: Modeliranje evropskih podnebnih politik

Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko je objavil javno naročilo, katerega splošni cilj je dati na razpolago posodobljena in izboljšana kvantitativna orodja in jih uporabljati pri ocenjevanju scenarijev in političnih opcij za izvajanje okvira za leto 2030 na področju podnebnih in energetskih politik.

Več

 

Javno naročilo: Izvajanje programa financiranja NER 300

Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bo podprl Komisijo pri izvajanju programa NER 300 in njenih projektov.

Več

 

Razpis programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2015 – Action Grants

Ponovno vas obveščamo, da Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015. Ta objava zajema oba podprograma: okolje in podnebni ukrepi.

Več

 

“Pilot on-farm projects to test result-based remuneration schemes for the enhancement of biodiversity”

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli enega ali dva pilotna projekta testiranja shem plačil za kmete s ciljem zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti na kmetijskih gospodarstvih in podeželskih kmetijah v EU.

Več

 

Javno naročilo: Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam – ocenjevanje znanja

Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko je objavil javno naročilo za ugotavljanje stanja in analizo znanja s ciljem ozaveščenega sprejemanja odločitev na področju prilagajanja podnebnim spremembam.

Več

 

Javno naročilo: Podpora nadaljnjih ukrepov za vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost – kmetijstvo

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo »Podpora nadaljnjih ukrepov za vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 v zvezi s ciljem 3A – kmetijstvo«.

Več

 

Sofinanciranje programov na področju varstva okolja v Mestni občini Maribor 

Predmet razpisa je financiranje in subvencioniranje programov varstva okolja in ohranjanja narave, ki prispevajo k večji okoljski ozaveščenosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Več

 

Sofinanciranje ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica

Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015.

Več

 

Javno naročilo: Študija o izvajanju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi

Rok prijave: 14. julij 2015
Višina sredstev: med 100.000 in 120.000 EUR
Povezava:  sticisce.si

 

 Naročilo storitev za nadaljnji razvoj evropskega informacijskega sistema za biotsko raznovrstnost

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo za izvedbo storitev za nadaljnji razvoj evropskega informacijskega sistema za biotsko raznovrstnost (BISE 2) – portal za podporo izvajanja strategije EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020.

Več

 

Javno naročilo: Celostni pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: vrednotenje rezultatov in analiza možnosti za prihodnost

Komisija je objavila javno naročilo za izvedbo študije, katere splošni cilj je oceniti možne načine za povečanje učinkovitosti celostnega pristopa k financiranju biotske raznovrstnosti in raziskati druge možnosti za povečanje finančne podpore na področju narave in biotske raznovrstnosti EU.

Več

 

Ministrstvo za infrastrukturo, informacijski portal energetika – Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost (URE-SUB_2015_01). Javni poziv je izdala Energetika Ljubljana d.o.o. in velja do porabe sredstev oz. najkasneje do 1.6.2015. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer za določene ukrepe.

 

Mestna občina CeljeJavni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj. Predmet javnega razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju.  Rok prijave 4.9.2015.

 

Mestna občina VelenjeJavni razpis za sofinanciranje dejavnosti /programov / projektov / prireditev v Mestni občini Velenje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje. Predmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Rok prijave 4.9.2015.

 

MINULI RAZPISI