Predstavitev

Projekt NVO varujejo naše zdravje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Instistucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«. Projekt sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje.

Projekt »Nevladne organizacije varujejo naše zdravje« prispeva k uresničevanju poslanstva in strateških ciljev mreže »Nevladne organizacije varujejo naše zdravje«. Osredotoča se na naslednje probleme in izzive:

– višja kakovost in uspešnost civilnega dialoga – večanje vpliva nevladnih organizacij na sprejemanje kakovostnih in učinkovitih zdravstvenih politik, strategij in programov ter njihovo spremljanje

– krepitev partnerstev in koalicij nevladnih organizacij, pri katerih se kot presečno področje kažejo teme, ki so ključne za doseganje pozitivnih sprememb in vplivanje na determinante zdravja in blaginjo prebivalstva ter družbe kot celote

– finančna in kadrovska šibkost nevladnih organizacij – krepitev lastnih kapacitet mreže in kapacitet  na področju zdravja za uspešno prepoznavanje potreb, razvoj novih storitev nevladnih organizacij za gospodarstvo in javni sektor, posledično krepitev finančne in kadrovske stabilnosti nevladnih organizacij na področju zdravja, zagotavljanja večjega obsega in kakovosti prostovoljstva na področju zdravja

– večanje prepoznavnosti pomena nevladnih organizacij na področju zdravja pri drugih deležnikih.

Glavne dejavnosti projekta:

1. Zagovorništvo in civilni dialog

2. Izvajanje storitev za nevladne organizacije

3. Krepitev vloge vsebinske mreže

4. Krepitev lastnih kapacitet mreže

5. Povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo

Projekt je namenjen nevladnim organizacijam na področju zdravja pa tudi drugim ciljnim skupinam – javni upravi, gospodarstvu, medijem in širši javnosti v smislu krepitve priložnosti za razvoj novih storitev in krepitev prepoznavnosti ter pomena nevladnega sektorja.

Višina stroškov projekta: 99.456,86 €

DATUM ZAČETKA PROJEKTA: 1.10.2014

DATUM ZAKLJUČKA PROJEKTA: 31.08.2015

Kontaktna oseba:

Mihaela Lovše, vodja projekta NVO varujejo naše zdravje

e-mail: info@zadihaj.net

Tel: 05/91-78-076 ali 051/317-113