OKOLJE

OKOLJE

Načrtovane nove spremembe Nature 2000 v Sloveniji

Vlada RS bo predvidoma letos sprejela spremembo predpisa o omrežju Natura 2000. Ministrstvo za okolje in prostor predhodno predstavlja predlog sprememb lokalnim skupnostim in drugim ključnim deležnikom.

Več

Osnutek Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja v javni razpravi

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja. Pripombe in predloge lahko posredujete do torka, 26. junija 2015.

Več

Focus, društvo za sonaraven razvoj vabi prostovoljce

Focus, društvo za sonaraven razvoj vabi vse, ki vas zanima sodelovanje pri projektu Supply Chainge ali na področjih energije, podnebnih sprememb in prometa, da se jim pridružite.

Več

Poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov

Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov oz. zelene energije za leto 2020. Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Komisije.

Delovanje trga odpadkov v Evropski uniji

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o delovanju trga odpadkov v Evropski uniji. Posvetovanje bo potekalo do 4. septembra 2015 na tej povezavi.

Objavljeno poročilo z javnega posvetovanja o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Poročilo z javnega posvetovanja o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Dogodek je potekal 22. maja v Mestnem muzeju v Ljubljani in je prvi v nizu celovito zastavljenega posvetovalnega procesa prenove SPRS.

Več

Ob svetovnem dnevu okolja okoljske nevladne organizacije opozorile na nevzdržno stanje na področju financiranja

Delovanje okoljskih nevladnih organizacij je zaradi neustreznih pogojev financiranja resno ogroženo, so opozorile organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo.

Več

Nova študija – kako lahko v prometu dosežemo podnebne cilje?

Nova študija mednarodne organizacije Transport & Environment (T&E) potrjuje, da bomo podnebne cilje, za katere so se za sektorje izven sistema trgovanja z emisijami (ETS) dogovorili voditelji držav, dosegli zgolj z določitvijo standardov učinkovitosti porabe goriva novih avtomobilov, dostavnih vozil in tovornjakov do leta 2025, sporočajo iz društva Focus.

Več

Poziv Koalicije za trajnostno prometno politiko proti načrtovani netrajnostni preureditvi Dolenjske ceste

Koalicija za trajnostno prometno politiko odločno nasprotuje načrtovani preureditvi Dolenjske ceste na račun zmanjšanja ali celo prestavitve kolesarskih in peš površin.

Več

Posvetovanje o mednarodnem upravljanju oceanov 

Evropska komisija je začela javno razpravo o upravljanju svetovnih oceanov. Svoja mnenja lahko predložite do 15. septembra 2015, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji.

Več

Posvetovanje o ribolovnih možnostih za leto 2016

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ribolovnih možnostih za leto 2016 v okviru skupne ribiške politike

Več informacij na POVEZAVI.

O projektu Efficiency 2.1

Zveza potrošnikov Slovenije sodeluje v projektu Efficiency 2.1, ki je med nominiranci za letošnjo EUSEW nagrado s področja energije in varovanja okolja. Gre za projekt, ki je sofinanciran v okviru programa Intelligent Energy Europe, v njem pa sodelujejo partnerji iz devetih evropskih držav.

Več

Posvet: Vloga železnice v oblikovanju trajnostnega prometnega sistema v Sloveniji

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp vabi na posvet, na katerem bodo predstavili upravljanje slovenskih železnic, njihov pomen za trajnostno mobilnost in se osredotočili na mednarodne primere sistema železniškega tovornega in potniškega prometa.

Več

Pobuda ZEG za sanacijo kamnolomov, peskokopov in gramoznic

Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG po osmih letih (po l. 2007) ponovno daje javno pobudo za pripravo Nacionalnega programa sanacije slovenskih kamnolomov, peskokopov in gramoznic.

Več

Komisija objavila poročilo o stanju narave v EU

Evropska komisija je sprejela poročilo o stanju narave v EU. Poročilo, ki ponuja najobsežnejšo oceno doslej, prikazuje mešano sliko evropskih habitatov in vrst.

Več

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II).

Pripravljen je bil v skladu z Vodno direktivo, po kateri morajo biti načrti upravljanja voda sprejeti do konca letošnjega leta. Osnutek NUV II je prvi predlog dokumenta, ki se bo tekom javne razprave dopolnjeval.

Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 16. novembra 2015, na elektronski naslov gp.mop(at)gov.si.

Več informacij ter dostop dokumenta na www.mop.gov.si.

MZ: Leto 2014 na področju varnosti v cestnem prometu najuspešnejše do sedaj

Preventivna akcija “0,0 šofer – Trezna odločitev”, ki jo Ministrstvo za zdravje koordinira v okviru Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, se prične v petek, 15. maja 2015, in bo trajala do nedelje, 24. maja 2015. Leto 2014 je bilo uspešno leto preprečevanja pitja alkohola ter jemanja drugih psihoaktvnih snovi v povezavi z vožnjo. Število in delež smrtnih nesreč, ki nastanejo pod vplivom alkohola, je bilo lani najnižje doslej.

Posvetovanje o ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU (direktivi o pticah in habitatih)

Evropska komisija je pričela javno posvetovanje v okviru preverjanja ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU. S posvetovanjem želijo zbrati mnenja o direktivi o pticah in direktivi o habitatih ter njunem dosedanjem izvajanju. Posebej preverjajo relevantnost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost zakonodaje EU.

Posvetovanje bo potekalo do 24. 7. 2015 na tej povezavi.

Alarm za naravo: kampanja

DOPPS obvešča, da so nevladne okoljske organizacije po vsej Evropi začele skupno spletno akcijo za rešitev evropske narave, ki jo ogroža deregulacijski načrt predsednika Evropske komisije Junckerja. Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

Koalicija za gozd rešitve, predlagane v osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ne podpira

Koalicija za gozd je v okviru javne razprave, ki se je zaključila 23.4.2015, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslala stališče o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

V njem so pozdravili javno razpravo o osnutku zakona v zgodnji fazi njegove priprave, ko so še vse možnosti odprte. Prav tako so pozdravili namero ministrstva, da gospodarjenje z gozdovi v lasti RS po izteku koncesij uredi na transparentnejši in za državo gospodarnejši način.

Vendarle pa Koalicija za gozd rešitve, predlagane v osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ne podpira. Prepričani so, da je predlog zakona družbeno škodljiv, po nepotrebnem povečuje število državnih inštitucij in je slaba podlaga za doseganje večje gospodarnosti ter preprečevanje korupcije. Zaradi manjkajočih ključnih informacij tudi ni mogoče oceniti strokovne ustreznosti, javnofinančne racionalnosti, izvedljivosti ter korupcijske izpostavljenosti predlagane zakonodajne rešitve.

Predlagana zakonodajna rešitev nesprejemljivo povečuje izpostavljenost dejavnosti gospodarjenja s slovenskimi državnimi gozdovi privatizaciji oziroma odtujitvi. Zato je v nasprotju z nacionalnim interesom in bi ga predlagatelj po prepričanju Koalicije za gozd moral umakniti iz obravnave.

Celotno stališče Koalicije za gozd o osnutku Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS je objavljeno na tej povezavi.

DAVČNE OLAJŠAVE ZA NOVE AVTOBUSE

Dne 4.4.2015 sta stopili v veljavo dopolnitev Zakona o davku od dohodku pravnih oseb (ZDDPO-2) in dopolnitev Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki avtobusnim prevoznikom priznavata 40-odstotne davčne olajšave pri nakupu novih ter okolju bolj prijaznih avtobusov. Dopolnitvi zakonov povečujeta možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo na avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam standarda euro VI. Olajšava bo veljala za nazaj, in sicer za nakup avtobusov od 1. januarja 2014 dalje.

ZAVOD BUNKER je v okviru projekta 3C 4 INCUBATORS pripravil spletno stran VOBI – vodič po birokraciji, ki med drugim vključuje tudi korake, kako se lotiti raznih prostorskih sprememb. Predstavljeni so vodiči po štirih aktivnostih za izboljšanje skupnih prostorov: Postavil bom klop/ulično svetilko/koš za smeti, zasadil bom skupnosti vrt, preurediti želim otroško ali športno igrišče, zagnati želim skupni prostor v bloku. Več info na: http://www.vo-bi.si/vodici/spremembe-prostora.

KRŠITVE ZAKONODAJE EU V MARCU 2015 NA PODROČJU OKOLJA

V mesecu marcu 2015 je Komisija sprožila postopek pred Sodiščem EU proti Sloveniji zaradi ne-odstranitve zelo lahko vnetljivih odpadnih pnevmatik, s čimer Slovenija krši zakonodaje EU glede odpadkov. Tožba se nanaša na nezakonito odlagališče v Lovrencu na Dravskem polju, kjer se od leta 2006 skladišči več kot 40 000 ton odpadkov. V letih 2007 in 2008 sta na odlagališču izbruhnila velika požara, kar ogroža zdravje ljudi in okolja. Komisija pa je tudi pripomnila, da je to območje še zlasti neprimerno za odlagališče zaradi neposredne bližine visokonapetostne električne napeljave in enega največjih sladkovodnih virov v državi. Slovenija je sicer Komisiji dala obljubo, da bo težavo odpravila, vendar je pri tem napredovala tako počasi, da se je Komisija odločila za tožbo zoper Slovenijo pred Sodiščem.

Vir: Euportal.si,

PROGRAM UPRAVLJANJA OBMOČIJ NATURA 2000 (2015 DO 2020)

Vlada RS je 9.4.2015 sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020). Operativni program v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v obsežni prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje. Iz nabora z zakonodajo določenih ukrepov določa tiste varstvene ukrepe, ki so potrebni za doseganje varstvenih ciljev območij Natura, nadalje ureja vključevanje strokovnih vsebin v zakonske ukrepe, upravne ukrepe, pogodbene ukrepe, v največ primerih pa vključevanje v sistem drugih načrtovanj (npr. načrt upravljanja zavarovanega območja, gozdno gospodarske načrte, načrte upravljanja ribištva oz. ribiško gojitvene načrte, načrt upravljanja z vodami). Ukrepi se vključujejo tudi v ukrepe varstva kulturne dediščine.

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRTA EKO SKLADA ZA LETO 2015

Vlada RS je 2.4.2015 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015 in potrdila Program Eko sklada za izvajanje nalog po Energetskem zakonu za leto 2015, za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom, pravnim osebam in zasebnikom, sofinanciranje programa energetskega svetovanja in zagotovitev sredstev za izvajanje predmetnega programa iz Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015.

 

Ekosklad bo tako zaenkrat objavil javne razpise za ugodno kreditiranje okoljskih naložb tako za gospodinjstva kot za pravne osebe in samostojne podjetnike ter lokalne skupnosti ter javne pozive za nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije s sredstvi pridobljenimi na podlagi Energetskega zakona. Ko bo sprejet Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2015, pa bo objavil tudi razpise za namene določene v tem programu. Poleg tega pa bo Eko sklad, skladno s sprejetim novim energetskim zakonom, nadaljeval program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, ter zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore.

PROJEKT GRADNJE ODLAGALIŠČA NIZKO IN SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Vlada RS se je 12.3.2015 seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in o dinamiki nadaljnjih korakov v tem postopku. Vlada je novembra 2004 sprejela Program priprave Državnega lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO, ki določa, da je treba zagotoviti odlagališče za trajno rešitev NSRAO v skladu z določili iz Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (pogodba), decembra 2009 pa Uredbo o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško (uredba o DPN). Za investicijo sta bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM) je ARAO po sprejetju uredbe izdelal investicijski program. Minister, pristojen za energijo je s sklepom, št. 360-54/2013/29 z dne 4. 7. 2014 potrdil Investicijski program, Rev. C, december 2013, za odlagališče NSRAO, Vrbina Krško, št. NSRAO2-INP-001-03 (investicijski program), v katerem je predvideno, da bo v odlagališče odložena polovica NSRAO iz NEK in vsi NSRAO malih povzročiteljev.

Vrednost investicije do izgradnje (ter stroški zapiranja odlagališča) je 157.515.000 EUR (stalne cene) oziroma 174.665.000 EUR (tekoče cene). V osnovnem scenariju (brez sodelovanja RH) je predvideno, da bo v odlagališče odloženih 80,72 % NSRAO iz NEK in 19,28 % NSRAO malih povzročiteljev. V času obratovanja in prekinitve obratovanja od leta 2020 do 2062 so stroški ocenjeni v višini 327.036.000 EUR (stalne cene, skupaj z DDV). Že vložena sredstva do 31. 12. 2012 so v investicijskem programu ocenjena v višini 37.197.000 EUR. V investicijskem programu je navedeno, da je sklad realiziral izplačilo sredstev v višini 32.387.000 EUR, proračun pa v višini 4.810.000 EUR.

V Poročilu je predlagana rešitev, da se načrtuje gradnja odlagališča NSRAO polovične zmogljivosti samo za slovenski del odpadkov (za 3113 m3 NSRAO), hkrati pa se omogoči tehnično zasnovo in gradnjo odlagališča z zmogljivostjo, primerno za odlaganje vseh NSRAO iz NEK, če bi bil v nadaljevanju postopka sprejet dogovor z Republiko Hrvaško.

REORGANIZACIJA NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z VODAMI IN PORTAL EVODE

Vlada RS se je 5.3.2015 seznanila z ukrepi za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z vodami in v zvezi s tem sprejela sklepe. Vlada je na seji novembra 2014 Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da pripravi Predlog celovitih ukrepov za izvedbo reorganizacije področja urejanja voda. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na podlagi sklepa vlade v mesecu decembru 2014 preučilo dosedanje strokovne podlage reorganizacije na področju upravljanja voda v Sloveniji, izvedlo posvetovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja ter pregled sistema v primerljivih evropskih državah.

Za učinkovito upravljanje voda je tako potrebno vzpostaviti sistem upravljanja z vodami na način, ki omogoča integralno upravljanje z vodami v Sloveniji, tako da izkoristimo vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, in ne kot oviro v prostoru ter grožnjo za zdravje in premoženje njenih prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda mora biti ustrezno organiziran in kadrovsko pokrit na nacionalni, regionalni in lokalni ravni na eni strani, ter mora zagotavljati pogoje za učinkovito izvajanje javne službe, izvajanje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki na drugi strani.

Vlada je 5.3.2015 naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo izvede vse potrebne aktivnosti za združitev vseh upravljavskih nalog na področju voda ter vzpostavitev Direkcije RS za vode, kot samostojnega proračunskega uporabnika, ki začne s svojim delovanjem s 1. 1. 2016. Poleg tega je vlada Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da vladi do maja 2015 predloži v obravnavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, s katerim bodo urejene ustrezne pravne podlage za prerazporeditev kadrov med relevantnimi institucijami. Z vidika optimizacije in racionalizacije morata Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport do 30. 9. 2015 pripraviti analizo stanja ter predlog statusnega preoblikovanja javnega zavoda, Inštituta za vode RS, in javnega raziskovalnega zavoda, Inštituta za hidravlične raziskave (Hidroinštituta).

Vzpostavljen je bil portal eVode, preko katerega so na enem mestu javno in brezplačno dostopni vsi javni podatki, strokovne podlage in druga gradiva, potrebna za bolj učinkovito upravljanje z vodami.

VLADA SE JE SEZNANILA Z INFORMACIJO O PROBLEMATIKI PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU IN NJEGOVEM OBALNEM OBMOČJU

Vlada RS se je 5.3.2015 seznanila z informacijo o problematiki plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju. Vlada je naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru Medresorske komisije za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju, pripravi predlog ukrepov in jih predloži vladi v obravnavo.

PODROBNEJŠI PROGRAM UKREPOV IZ ODLOKA O NAČRTU KAKOVOSTI ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

Vlada RS je 2.4.2015 sprejela Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj. Podrobnejši program ukrepov določa finančne vire za uresničitev odloka o načrtu za kakovost zraka. Sprejeti Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj obsega 31.113.861 EUR, od tega 7.006.361 EUR državnih spodbud. Sredstva države, načrtovana za program, so okvirna in so odvisna od prijav občanov na razpise Podnebnega sklada in uspešnosti prijav občin/mest na razpise kohezijskega sklada.

 •

UREDBA O DPN ZA PRENOSNI PLINOVOD KALCE – VODICE

Vlada RS je 5.3.2015 sprejela Uredbo o DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice.

VLADA JE IZDALA SOGLASJE ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV LOKALNEGA POMENA ZA GLAVNO CESTO ŽELODNIK – MENGEŠ

Vlada RS je 2.4.2015 izdala Občini Mengeš soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice.

VLADA JE IMENOVALA GENERALNO DIREKTORICO DIREKTORATA ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA V MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vlada RS je z dnem 16. 4. 2015 na položaj generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) imenovala Barbaro Radovan, dosedanjo vršilko dolžnosti, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja

Posvetovanje v zvezi s pripravo zakonodajnega predloga o prizadevanjih držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Evropska komisija je začela javno posvetovanje v zvezi s pripravo zakonodajnega predloga o prizadevanjih držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2030 izpolnijo zaveze Evropske unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Posvetovanje bo potekalo do 18. junija 2015 na tej povezavi.

Globalno partnerstvo za pospeševanje mobilnosti mladih

IYHF (International Youth Hostel Federation oziroma Hostelling International), ki ga v Sloveniji predstavlja Popotniško združenje Slovenije in ESN (Erasmus Student Network), sta se dogovorila o skupni promociji in sodelovanju na področju mobilnosti mladih.IYHF predstavlja mrežo 4.000 mladinskih prenočišč, Youth Hostlov, po vsem svetu, ki so namenjena mladim, posebej tistim z manj priložnostmi in sredstvi, da lahko spoznavajo druge kulture, običaje in vrstnike. ESN je organizacija, ki ima 13.500 aktivnih članov, 130.000 imetnikov ESN kartic ter 480 lokalnih organizacij v 37 državah; obe organizaciji pa delujeta kot nevladni organizaciji, ki vsaka po svoje pomaga pospeševati mobilnost mladih.Z naslednjim akademskim letom bodo po dogovoru med IYHF in ESN imetniki ESN izkaznic pridobili tudi enoletno članstvo v Hostelling International, kar pomeni dodatno spodbudo in bivanje v hostlih po nižji, članski ceni.V Popotniškem združenju Slovenije verjameJo, da je to šele prvi korak v sodelovanju med organizacijama, katerih poslanstvo se dopolnjuje in kateri s skupnimi močmi spodbujata mobilnost mladih.

PRIDRUŽITE SE ORGANIZACIJI LETOŠNJIH URBANIH SPREHODOV JANE’S WALK

Inštittut za politike prostora obvešča, da so priprave letošnjih urbanih sprehodov Jane’s Walk v polnem teku.Urbani sprehodi so del globalne akcije Jane’s Walk, v okviru katere vsako leto prvi konec tedna v maju potekajo sprehodi v številnih mestih po svetu. Gre za približno uro in pol dolge vodene sprehode po mestih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širjenje dragocenih sporočil Jane Jacobs in populariziranje živosti mest, ki se poraja preko povezanosti prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in drugimi uporabniki mest.Število sprehodov po vsem svetu vsako leto narašča in je lani že preseglo številko 1000 sprehodov. Pri nas sprehodi potekajo od leta 2011, skupno je bilo v štirih letih do sedaj že 51 sprehodov, ki se jih je udeležilo prek 1000 sprehajalcev. Samo lani so skupaj izvedli 17 sprehodov v 10 slovenskih mestih, z njimi pa je hodilo prek 400 udeležencev.Letos bo globalna akcija potekala od 1. do 3. maja 2015. Organizatorji si želijo, da bi bilo kljub neugodnemu terminu tudi pri nas čim več sprehodov v času, ko poteka globalna akcija, saj je pomemben vidik akcije ozaveščanje javnosti, ki je učinkovitejše, če je del širšega gibanja. A če bodo sprehodi naslavljali temo, ki je aktualna med tednom, bodo lahko izvedeni tudi v tednu do 10. maja 2015.Če vas zanima organizacija sprehoda, najdete vse potrebne informacije na spletni strani http://ipop.si.

ODPRTE SO PRIJAVE ZA URBACT FESTIVAL EVROPSKIH MEST V RIGI

Inštitut za politike prostora obvešča, da program URBACTvabi na tridnevni festival poglobljenih pogovorov in razvijanja idej o prihodnosti evropskih mest.Prvi URBACT FESTIVAL evropskih mest bo potekal v Rigi v Latviji od 6. do 8. maja 2015. Na festivalu bodo predstavljena spoznanja o mestih, ki so izšla iz dosedanjega programa URBACT II, obenem pa bo festival pospešil začetek novega programa URBACT III.Dogodek bo postavil v ospredje ljudi in mesta ter izmenjevo dobrih praks ter inovativnih pristopov k politikam za trajnostni urbani razvoj. Posvetil se bo realnosti na terenu in spopadanju s kompleksnimi izzivi na vseh koncih Evrope. Dogajanje na festivalu je zasnovano tako, da bo omogočalo spraševanje, razpravo in skupen premislek. URBACT FESTIVAL bo deloval kot platforma za zbiranje in povezovanje zamisli, znanja in ljudi ter iskanje rešitev in navdihov za preobrazbo mest.Več si lahko preberete na http://ipop.si, kjer najdete tudi povezavo do prijavnice. Rok za prijave je 15. aprila, vendar pa so prijave odprte le do zapolnitve mest in se hitro polnijo. Zato s prijavo pohitite!

ZAUSTAVIMO ČRPANJE NAFTE NA JADRANU – ZAŠČITIMO SKUPNO MORJE!

V času, ko bi morali pospešeno opuščati rabo fosilnih goriv, ekonomska kratkovidnost zagovarja koriščenje novih zalog nafte, premoga in plina, poleg tega pa krhke ekosisteme in lokalne skupnosti s tem neupravičeno izpostavlja tveganjem, ki bodo imela dolgoročne in nepovratne posledice. Nov takšen primer je program Vlade Republike Hrvaške za raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov v Jadranskem morju.Svoje nestrinjanje s takšnimi načrti lahko izrazite tako, da do 16. aprila oddate svoj glas podpore koaliciji S.O.S za Jadran, skupini nevladnih organizacij, ki se na Hrvaškem uspešno bori proti vladnim načrtom, in s tem prispevate k zaščiti našega skupnega Jadranskega morja!Več o tem si preberite na spletni strani društva Focus in na strani Greenpeace Slovenija, kjer najdete tudi povezavo do peticije.

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V JAVNI OBRAVNAVI

Do 23. aprila 2015 je v javni obravnavi Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe na osnutek zakona pošilja na elektronski naslov: gozdovi.mkgp(at)gov.si. Več informacij ter Predlog Zakona najdete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano.

Energetska učinkovitost na prvem mestu

Kot je pred kratkim Evropska komisija zapisala v strategiji za Energetsko unijo, tudi v Focusu pravijo ”Energetska učinkovitost na prvem mestu!” To na praktičnem področju ponazarjajo s projektom REACH.

 Poročilo 1. srečanje Združenja ljubitelkev zeliščarjev Obale in Krasa (ZOK)

V petek, 6.2.2015 smo izvedli 1. srečanje Združenja ljubiteljev zeliščarstva Obale in Krasa (ZOK) v koprskem Središču Rotunda:  zbralo se nas je 16 interesentov kot ljubiteljev oz. pobudnikov za ustanovitev omenjenega združenja. Le-to bo delovalo iniciativno kot interesno združenje (konzorcij), ki temelji na enakopravnosti in medsebojnem/skupnem sodelovanju na področju zeliščarstva in sorodnih tem.

Več.

Poročilo: Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015

Poročilo Evropsko okolje – stanje in napovedi 2015 (SOER 2015), ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje, predstavlja celostno oceno okolja v Evropi, ki vključuje podatke na svetovni, regionalni in nacionalni ravni, pa tudi primerjave med državami.

Komisija objavila pregled izvajanja zakonodaje o EU vodah

Evropska komisija je objavila pregled izvajanja zakonodaje EU o vodah, v katerem ugotavlja napredek, vendar opozarja tudi na potrebo po izboljšanju, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji.

Več »

Tristranska pogajanja glede EU politik o biogorivih 

Pričela so se tristranska pogajanja glede reforme EU politik o biogorivih. Da bi preprečili škodljive vplive biogoriv iz poljščin na biotsko raznovrstnost, krčenje gozdov, emisije toplogrednih plinov, cene hrane in dostopa skupnosti do svojih zemljišč, je zdaj priložnost, da se sprejme čim bolj ambiciozne odločitve, ob tem sporočajo iz Focus društva za sonaraven razvoj.

 Več.

Poročilo IUCN o divjih čebelah v EU

Mednarodna zveza za ohranitev narave (IUCN) je objavila poročilo, ki kaže, da se število divjih čebel v EU zmanjšuje. 9,2 % evropskih vrst divjih čebel grozi izumrtje, za dodatnih 5,2 % pa obstaja visoka verjetnost, da bo njihov obstoj ogrožen v bližnji prihodnosti, sporočajo iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Več.

Jedrska varnost štiri leta po Fukušimi

Greenpeace je naročil analizo izvajanja in posodobitev nacionalnih akcijskih načrtov, ki so izšli iz procesa Evropskega odziva na katastrofo v Fukušimi. Glede na ugotovitve analize Greenpeace opozarja na pomanjkljivost slovenskega akcijskega načrta in zaostajanje z izvajanjem načrtovanih varnostnih ukrepov v jedrski elektrarni Krško (NEK).

 Več.