Klub malega nogometa Slovenske Gorice

Naziv storitve:

  • izvedba “Tradicionalnega športnega dneva v Voličini”,
  • priprava raznih športnih aktivnosti .

Kazalo

Kontaktni podatki NVO

Klub malega nogometa Slovenske Gorice

Naslov:  Zavrh 42, Slovenske Gorice

Spletno mesto NVOwww.volicina-sport.si

Telefon NVO: 51682516

E-pošta: bojan.stergar@gmail.com

Opis organizacije: 

Od leta 1965 deluje klub malega nogometa DTV Partizan Voličina. Leta 1980 smo se preimenovali v Klub malega nogometa Slovenske gorice. 18.05.1993 smo prejeli odločbo o registraciji in tako postali eden izmed prvih uradno registriranih klubov v Sloveniji ter eden izmed najstarejših športnih kolektivov na našem območju in v naši okolici. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje igralcev in ljubiteljev malega nogometa, ki združuje, vključuje in povezuje člane na amaterski podlagi. Klub upravlja 7 članski upravni odbor, katerega sestavljajo predsednik kluba, tajnik, blagajnik in štirje člani. Namen društva je vzpodbujati dejavnost in tako prispevati k razvoju same dejavnosti, ki ga dosega s tem, da:
–razvija pri svojih članih razvoj karakternih vrlin kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost,
–prijateljstvo in skromnost,
–skrbi za množičnost in popularizacijo dejavnosti med občani, predvsem mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
–skrbi za kvaliteto vrhunskih igralcev ter si prizadevati za dvig kvalitete igre v vseh klubkih selekcijah,
–vzgaja svoje člane v duhu fair-playa
–Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanje naslednjih nalog: s prirejanjem ter organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije, z dajanjem pobude in pomočjo pri ustanavljanju in razvoju novonastalih organizacij in krožkov, s širjenjem in popularizacijo igre, ki jo izvaja preko sredstev javnega obvečanja, s prirejanjem tečajev po šolah, terenskih organizacijah, s predavanji ter z izdajanjem svojega glasila ter strokovne literature s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini, s članstvom v ustreznih zvezah v republiki in v zvezah na lokalni ravni, s sodelovanjem z občinskimi organi, s skupnostmi, ki delujejo na območju lokalne skupnosti ter z drugimi množičnimi in družbenimi organizacijami.
Klub vodi finančno shemo in celotno finančno poslovanje skozi celo leto, prav tako svoje delo opravlja skladno z letnim načrtom dela in s finančnim planom. Letni načrt dela, poslovno poročilo, finančno poročilo, prav tako finančni načrt ter nekatera druga poročila se predstavljajo in potrjujejo na vsakoletnem rednem občnem zboru društva, ki je najvišji organ društva

Opis programov oz storitev: 

Naše društvo ponuja predvsem možnost rekreacije, spodbujanje, vzdrževanje in ohranjanje zdravega življenjskega sloga v različnih športnih panogah. Futsal (mali nogomet), ki je tudi naša primarna dejavnost, pa omogoča našim članov tudi sodelovanje na tekmovalni ravni v različnih starostnih kategorijah in v različnih državnih rangih.

Reference organizacije:

Naše delo temelji na dobrem sodelovanju predvsem s sorodnimi klubi na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Povezani smo tudi z nekaterimi društvi, klubi iz tujine, predvsem Avstrije in Hrvaške.
V sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica izvajamo tudi sofinancirane programe HURA, prosti čas.

Koristi, ki jih lahko podjetje pridobi ob sodelovanju z vami:

Oglaševanje produktov podjetja, promocija, koriščenje športnih objektov in igrišč

Kontaktna oseba:

Bojan Stergar; predsednik; bojan.stergar@gmail.com