DOSEŽKI PROJEKTA »NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE«

  1. ZAGOVORNIŠTVO IN CIVILNI DIALOG 1.1. – POBUDA ZA VKLJUČITEV NVO PREDSTAVNIKOV TER MLADIH V PROCES IZVAJANJA NALOG MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA IZVANJE ZAVEZ PARMSKE DEKLARACIJE NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE

V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti in nomotehničnimi smernicami, smo pripravili Pobudo za vključitev NVO predstavnikov ter mladih v proces izvajanja nalog Medresorske delovne skupine (MDS) za okolje in zdravje. Predlog pobude smo predstavili in obravnavali na srečanju predstavnikov organizacij naše mreže »NVO varujejo naše zdravje«. Pobuda je bila vložena na Ministrstvo za Zdravje v mesecu maju 2015 in sprejeta na seji vlade dne 9.7.2015. Tako se bo skupina MDS razširila in poleg predstavnika mladih Slovenije sprejela še predstavnika nevladnih organizacij s področja zdravja.

 

1.2.  – POBUDA ZA VZPOSTAVITEV SVETOV ZA JAVNO ZDRAVJE IN OKOLJE, KOT POSVETOVALNEGA TELESA ŽUPANOV NA OBČINAH

Izvedli smo analizo obstoječega stanja in strokovno utemeljitev za ustanovitev tovrstnih posvetovalnih teles v smislu izboljšanja delovanja javne uprave na lokalnem nivoju, medsektorskega delovanja, večje vključenosti javnosti in mladih v pripravo in oblikovanje lokalnih politik ter izboljšanje izvajanja nacionalnih strategij na lokalnem nivoju. V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti, nomotehničnimi smernicami, smo pripravili Pobudo za vzpostavitev Svetov za javno zdravje in okolje, kot posvetovalnega telesa županom občin, v katere bi bili vključeni tudi predstavniki NVO s področja zdravja in predstavniki mladih, ki bi tako dobili možnost sodelovanja pri kreiranju lokalnih politik na področju okolja in zdravja. Predlog pobude smo predstavili in obravnavali na srečanju predstavnikov organizacij naše mreže »NVO varujejo naše zdravje«. Sestali smo se tudi s predstavniki lokalnih skupnosti v kabinetu župana na treh občinah, kjer smo predstavili in vložili Pobudo. Župan Mestne občine Maribor je dne 1.6.2015 sprejel sklep o ustanovitvi Sveta za zdravje in okolje na MOM.

 

 

1.2. – DOPOLNITEV AKCIJSKEGA NAČRT ZA IZVAJANJE STRATEGIJE RS ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V POVEZAVI Z OKOLJEM 2014 – 2020

V dejavnosti spremljanja procesov priprave strateških dokumentov in vključevanja v zagovorništvo in civilni dialog smo se odzvali na poziv Ministrstva za zdravje k podajanju pripomb oz. dopolnitev na osnutek Akcijskega načrta. Skupaj z mladimi prostovoljci v naši organizaciji smo preučili Akcijski načrt in podali pripombe oz. predloge za izboljšanje izvajanja načrta in večji vključenosti NVO in mladih pri izvajanju le-tega, kar bi imelo za posledico poleg večje vključenosti tudi izboljšanje stanja zdravja otrok in mladostnikov v RS.

Dopolnitve smo izdelali v sodelovanju z Mestno občino Maribor oz. Medobčinskim uradom

za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM. V čistopis Akcijskega načrta je bilo zajetih kar nekaj naših predlogov, v prioritetnih ciljih 2,3 in 4 pa so bile Vsebinske mreže NVO (NVO s področja delovanja v zdravju in/ali okolju) prepoznane kot kompetenten partner za sodelovanje pri izvedbi aktivnosti.

 

PODROČJA POVEZOVANJA MED NVO-ji IN DRUGIMUI SEKTORJI

 

I

1.2.-  DOPOLNITEV RESOLUCIJE O NACIONALNEM PLANU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2015 – 2025 – SKUPNA AKCIJA NVO MREŽ

Pripravili smo skupno nevladniško akcijo vsebinskih mrež NVO. V skupni zagovorniški akciji oz. pripravi Pobude je sodelovalo 5 NVO oz. NVO mrež in Konzorcij vsebinskih mrež. Ponudbo smo sestavili: mreža »NVO varujejo naše zdravje« – SZOTK, “Vsebinska mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo” – Zavod Inštitut za elektronsko participacijo, »Mreža za deinstitucionalizacijo–YHD« – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, “Preventivna platforma” – Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”  in mreža “Vključen. si – Mreža za socialno vključenost II” – Zavod Pelikan – Karitas v sodelovanju z Konzorcijem vsebinskih mrež NVO.

Skupaj smo oblikovali pobudo oz. predlog sprememb in dopolnitev k resoluciji, kot jo vidimo nevladniki na svojih področjih delovanja ter jo poslali na Ministrstvo za zdravje.

II

Skupaj z nekaterimi drugimi NVO Mrežami smo ustanovili Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij, ki je pomemben del podporne infrastrukture, katero potrebujemo vsebinske mreže nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje. S pomočjo konzorcija bo mogoče tudi intenzivnejše povezovanje in sodelovanje mrež nevladnih organizacij ter zagovarjanje skupnih interesov NVO, ki delujemo na določenih vsebinskih področjih.

III

Uspešno smo izpeljali skupno pilotno akcijo, ki naj bi povezala NVOje, gospodarstvo, javno upravo in širšo javnost, skozi aktivnosti na področju krepitve zdravja in varovanja okolja v povezavi z aktivno mobilnostjo. Akcija ZDRAVO NA ZABAVO je dosegla svoj namen, saj smo uspeli zastaviti dolgoročnejše sodelovanje z vsemi deležniki v projektu in dosegli tudi zadovoljiv odziv in interes medijev ter javnosti.