SLOVENSKO   |   ENGLISH

O nasSlovenska zveza za tobačno kontrolo (SZTK) je bila ustanovljena v letu 2003 v skladu z Zakonom o društvih. Je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. Gre za prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju promocije zdravja širše, še posebej pa na področju preventive kajenja tobaka.


Združuje 26 društev v RS in je član Evropske zveze za preprečevanje kajenja, kjer aktivno sodelujeta dva delegata. Povezana je z Evropsko komisijo in mnogimi tujimi koalicijami, ki v svoje delo vključujejo varovanje in promocijo zdravja. Je članica Evropske zveze za kontrolo raka (UICC), Svetovne zveze za kontrolo tobaka (FCA) in Evropske zveze za javno zdravje( EPHA).


Dejavnosti:

 • Promocija zdravja skozi projektno delo
 • Članstvo v svetovni mreži Globalink
 • Povezave z državnimi inštitucijami (Ministrstvo RS za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo RS za šolstvo, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, Inštitut RS za varovanje zdravja, CINDI Slovenija, Zavodi za zdravstveno varstvo, Univerze v RS, osnovne in srednje šole)
 • Članstvo v CNVOS (Zavod za informiranje in razvoj NVO)
 • Članstvo v EUN (Evropska zveza nekadilcev)
 • Sodelovanje z mednarodno kampanjo »Help«
 • Vpliv na zakonodajno politiko  v RS in EU
 • Povezava z mediji/ permanentno sodelovanje
 • Obiski evropskih in svetovnih konferenc na temo »Zdravje ali tobak«
 • Izvajanje javnih prireditev (konferenc, okroglih miz, dobrodelnih koncertov, javnih razprav ipd.)
 • Mreženje NVO
 • Krepitev dialoga z Evropskim parlamentom
 • Krepitev podpore Okvirni konvenciji za tobačno kontrolo( FCTC )
 •  Umestitev predlogov SZTK  v »Zeleno knjigo« Evropske komisije : »K Evropi brez tobaka«
 • Podpora predlogom Evropske komisije za dvig trošarine na tobačne izdelke(Evropski tobačni manifest- vpliv na člane Evropskega parlamenta)
 • Madinski tabori, športne prireditve, motivacijske delavnice, pomoč študentom pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog na področju zdravja itd.
 • Izvajanje tečajev opuščanja kajenja za mlade in odrasle po nacionalnih in lastnih programih ter dnevno svetovanje na sedežu zveze.
 • Strokovno sodelovanje z Evropsko zvezo za kontrolo raka (UICC), distribucija informacij v RS
 • Strokovno sodelovanje s Svetovno zvezo za kontrolo tobaka (FCA), distribucija informacij v RS
 • Vplivanje na zakonodajno politiko (priprava dopolnitev novele ZOUTI)
 • Strokovno sodelovanje z Evropsko zvezo za javno zdravje( EPHA), distribucija informacij v RS
 • Sodelovanje pri pripravi Akcijskega načrta Ministrstva za zdravje za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov( 2009-2011)
 • Aktivno sodelovanje ob javnih dogodkih  NVO in državnih inštitucij na temo povezovanja, mreženja, civilnega dialoga in zakonodajnih usmeritev.
 • Aktivno sodelovanje ob izobraževalnih konferencah in delavnicah na temo zdravja državnih inštitucij
 • Izvajanje raziskav na področju spoštovanja ZOUTI in nadzora nad izvajanjem zakonodaje

PROJEKTI:

- » Zmanjševanje rabe tobaka v Sloveniji s pomočjo javnih prireditev in medijev«, 2003,2004), sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje

-  »Delovna mesta brez tobaka«, 2005, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje

- » Priprava predlogov dopolnitve ZOUTI«,/ Novela ZOUTI, 2006/ 2007

- » Kampanja za sprejem dopolnitev ZOUTI«, podpora NVO v RS in tujih koalicij 2006,2007

- »Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi v RS, 2006,2007,2008, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje

-  » Zmanjševanje rabe tobaka med prebivalci RS«, 2006,2007,2008, sofinanciranje Ministrstva RS za zdravje

- » Zmanjševanje rabe tobaka med mladimi s programom »Help –line««, v povezavi z mednarodnim programom HELP/ »Za življenje brez tobaka«, 2007, sofinanciranje Evropske unije; dodatno nagrajeni projekt s  strani Evropske komisije

-»Preventiva eksperimentiranja s tobačnimi izdelki med mladimi in tečaji opuščanja kajenja za mlade«( sofinanciranje Evropske unije, 2009/ 2010, partner v projektu)

Izvajanje projekta: Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo NVO, delujočih na področju zdravja na nacionalni in EU ravni, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve:« Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje
Partizanska cesta 12
SI-2000 Maribor

TEL.: +386 5 917 80 76
GSM.: +386 51 317 113
E-mail: info@tobak-zveza.si